Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Zamkowej  w granicach działki 681 o łącznej powierzchni  0,2439  ha, Numer  Księgi Wieczystej –SWIZ00048115/4 Sąd Rejonowy Ząbkowice Śląskie. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem, część- przyziemie przeznaczona do dzierżawy o powierzchni  223 m².

Okres obowiązywania umowy dzierżawy:

Czas określony – 10 lat.

Obciążenia nieruchomości:

Podmiot przetargu jest wolny od zobowiązań i obciążeń.

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości:

  1. Z przeznaczeniem do celów lokalu usługowo – kawiarniano – gastronomicznego.
  2. Dzierżawca zobowiązany będzie do realizacji inwestycji poprawiających infrastrukturę przedmiotu dzierżawy.

Cena wywoławcza:

Miesięczny  czynsz dzierżawny – 3,00 zł za 1  m² + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wadium w wysokości  140 złotych (sto czterdzieści  złotych) należy wpłacić na konto Gminy Kamieniec Ząbkowicki  numer: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 BS oddział Kamieniec Ząbkowicki  w terminie do 17 czerwca 2019 roku.

Minimalne postąpienie 10,00 zł. ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2019r.godzina 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, sala nr 13.

Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy najpóźniej do dnia.

17 czerwca 2019 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 lub Tel. 729 057 846.