Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Gospodarka odpadami na terenie
                Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularne śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wywóz tych śmieci należy płacić zgodnie z prawem miejscowym (uchwałami rady gminy, regulaminami) obowiązującymi na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki gdzie znajduje się nieruchomość. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami jak złożyć taką deklarację.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć:

Co to są odpady komunalne:

Odpady komunalne (zwane także bytowymi lub popularnie śmieciami) to odpady powstające w gospodarstwach domowych. Zaliczamy do nich również odpady powstające w innych miejscach, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Co ważne,
w przypadku innych miejsc niż gospodarstwa domowe muszą to być odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych.

Kto odpowiada za zbieranie odpadów komunalnych (śmieci):

Za utrzymanie czystości i porządku w gminach, w tym za odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych odpowiada gmina.

Zasady i organizację odbioru śmieci od mieszkańców z terenu danej gminy określają odpowiednie uchwały rady gminy. Zapoznaj się z nimi.
Kto składa deklarację:

Nie zawsze tylko rzeczywisty właściciel nieruchomości odpowiada za złożenie deklaracji. Dotyczy to także:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych,
 • jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
 • innych podmiotów władający nieruchomością.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością. Właściciele mogą zawrzeć pisemną umowę wskazując podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji i wykonywania innych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym lokale stanowią odrębną własność, to deklarację za wywóz śmieci za właścicieli lokali składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. To znaczy, że osoba, posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu, lub faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie musi samodzielnie składać deklaracji.

Kiedy muszę płacić za odbiór odpadów komunalnych (śmieci):

Jeśli na twojej nieruchomości:

 • mieszkają mieszkańcy – płacisz za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
 • nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – płacisz za każdy miesiąc, w którym na tej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jak wyliczyć opłatę za odbiór śmieci:

Rada gminy dla nieruchomości zamieszkałych wybiera metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w ustawie. Może to być:

 • liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
 • ilość zużytej wody na danej nieruchomości, lub
 • powierzchnia lokalu mieszkalnego.

Rada gminy ustala również stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Określając stawkę opłaty obowiązującą na terenie gminy brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo.

Rada gminy uchwala wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.

Ustalone przez gminę miesięczne stawki opłat nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki opłat. Sposób wyliczenia maksymalnej stawki opłat obowiązującej w danym roku określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Selektywna zbiórka odpadów:

Do tej pory nie było jednolitych na terenie całego kraju przepisów określających jak segregować odpady. Niektóre gminy zbierały odpady tylko z podziałem na tzw. frakcję suchą i mokrą. Większość gmin segregowała odpady na szkło, papier, tworzywa sztuczne oraz odpady zmieszane. Niektóre gminy dzieliły szkło na białe i kolorowe oraz dodatkowo osobno zbierały odpady zielone (biodegradowalne).

Od 1 lipca 2017 r. wprowadzono nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju. Odpady komunalne, które podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania to:

 • papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Dodatkowo na terenie całego kraju obowiązuje jednolita kolorystyka pojemników i ich oznaczenie:

 • niebieski z napisem „Papier” – na odpady i opakowania z papieru lub tektury;
 • zielony z napisem „Szkło” – na odpady ze szkła i opakowania szklane;
 • żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na odpady metali i opakowania metalowe oraz odpady i opakowania z tworzyw sztucznych, w tym opakowania wielomateriałowe;
 • brązowy z napisem „Bio” – na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady.

Gminy mogą samodzielnie zdecydować czy szkło kolorowe będzie zbierane razem ze szkłem bezbarwnym. Jeśli gmina zdecyduje o rozdzieleniu szkła bezbarwnego od kolorowego, to będzie musiała przygotować jeszcze jeden pojemnik/worek, koloru białego z napisem „Szkło bezbarwne”.

Na wymianę lub dostosowanie pojemników na te we właściwych kolorach gminy mają czas maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Obecnie używane pojemniki muszą być oznakowane według nowych zasad do 31 grudnia 2017 r.

Nowe zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach będą wprowadzane
w terminach uzależnionych od czasu zakończenia obowiązujących umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Jako właściciel nieruchomości musisz:

 • zbierać powstałe na terenie nieruchomości odpady (śmieci) i właściwie je segregować;
 • mieć na terenie nieruchomości pojemniki służące do zbierania odpadów oraz dbać o ich czystość i dobry stan techniczny.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę:

Złóż deklarację o wysokości opłaty za odbiór śmieci z twojej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

Gdzie załatwisz sprawę:

Usługę można zrealizować w:

 • urząd gminy

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż deklarację

Zapoznaj się z zasadami, kosztami i organizacją odbioru śmieci od mieszkańców z terenu gminy. Poszukaj odpowiednich informacji na stronach internetowych gminy.

Dane, które musisz wpisać w deklaracji oraz wymagane załączniki znajdziesz w uchwale rady gminy. Jeśli masz nieruchomości w różnych gminach, to w każdej z nich mogą obowiązywać inne przepisy.

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał

Informacja dodatkowa

Wzór deklaracji uchwalany jest przez radę gminy jako akt prawa miejscowego.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja powinna zawierać następujące dane:

 • datę złożenia deklaracji;
 • okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (pierwsza deklaracja, korekta/zmiana deklaracji);
 • dane składającego deklarację (właściciela nieruchomości);
 • adres zamieszkania/ adres siedziby składającego deklarację;
 • adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne;
 • oświadczenie czy na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone w sposób selektywny;
 • oświadczenia zgodnie z uchwałą rady gminy niezbędne do prawidłowego wyliczenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • określenie niezbędnych składników i stawek oraz sposobu wyliczenia łącznej wysokości kwoty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada gminy może wymagać podania w deklaracji następujących danych:

a.) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

b.) numer telefonu właściciela nieruchomości;
c.) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
d.) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

Wzór deklaracji określony przez uchwałę rady gminy może ponadto zawierać:

 • objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji,
 • pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
 • informacje o terminach i miejscu składania deklaracji,
 • ewentualnie warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Złóż obowiązujące w twojej gminie załączniki oraz inne oświadczenia (np. dotyczące zgodności podanych danych ze stanem faktycznym i prawnym; wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażenia zgody na komunikację drogą elektroniczną).

Deklarację może za ciebie złożyć twój pełnomocnik. Załącz wtedy pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na wskazany przez gminę rachunek bankowy.

Termin:

Złóż deklarację o wysokości opłaty za odbiór śmieci z twojej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

Urząd sprawdzi twoje dokumenty:

Urząd sprawdzi kompletność dokumentów i poprawność danych zawartych w złożonej przez ciebie deklaracji.

Jeżeli twoja deklaracja zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się, nie podałeś wymaganych danych, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów, złożenia wyjaśnień  lub uzupełnienia dokumentów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Dostarcz odpowiednie dokumenty lub informacje do urzędu wskazanego w wezwaniu.

Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym w wezwaniu terminie, urząd wyśle do ciebie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularne śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wywóz tych śmieci należy płacić zgodnie z prawem miejscowym (uchwałami rady gminy, regulaminami) obowiązującymi na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami jak złożyć taką deklarację. O szczegóły pytaj w swojej gminie.

Otrzymasz informację o wysokości opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją albo decyzję ustalającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeśli urząd zaakceptuje twoją deklarację to otrzymasz informację o wysokości, terminach i sposobie wnoszenia opłaty (numer konta bankowego) za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla twojej nieruchomości.

Jednak jeśli:

 • nie złożyłeś deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym;
 • urząd ma uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w twojej deklaracji

– wójt/burmistrz/prezydent miasta sam określi i wyda decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd bierze pod uwagę dane szacunkowe
z terenu gminy, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Decyzję urząd prześle do ciebie (właściciela nieruchomości) wraz z informacją
o wysokości, terminach i sposobie (numer konta bankowego) wnoszenia ustalonej
w wyniku postępowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pamiętaj, że musisz w terminie i zgodnie z otrzymaną informacją lub decyzją płacić za wywóz śmieci. Jeśli tego nie zrobisz, urząd może ściągnąć od ciebie należne kwoty na podstawie tytułu wykonawczego, tak jak za zaległości podatkowe.

Urząd prześle do ciebie:

 •  informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy złożyłeś poprawną deklarację albo
 • decyzję ustalającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy nie złożyłeś deklaracji lub podane przez ciebie dane są niewiarygodne.

Ile zapłacisz:

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Ile będziesz czekać:

Zgodnie z terminami określonymi w uchwale rady gminy.

Jak możesz się odwołać:

Jeśli otrzymałeś decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi możesz złożyć odwołanie do organu w niej wskazanego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć

Zmiana deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość) musisz złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości płacisz już za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ile zapłacę jeśli otrzymałem decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Musisz płacić do gminy we wskazanych terminach kwotę ustaloną w decyzji. Opłata obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. Po doręczeniu decyzji nie możesz już złożyć deklaracji. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy nastąpiła zmiana danych lub zmieniły się stawki opłaty.