Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie, które obejmują mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wieku powyżej 65 roku życia (na dzień ogłoszenia konkursu).

Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie, które obejmują mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wieku powyżej 65 roku życia (na dzień ogłoszenia konkursu).

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1510 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/253/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na zadanie:

 

Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie, które obejmują mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wieku powyżej 65 roku życia (na dzień ogłoszenia konkursu).

 

Przedmiotem konkursu jest realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie, które obejmują mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki, którzy na dzień ogłoszenia konkursu ukończyli 65 rok życia. Zadanie musi rozpocząć się we wrześniu 2019 r. a zakończyć do 15 grudnia 2019 r.

 

Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę nie większą niż 22 750,00 zł na zaszczepienie 650 osób, którzy na dzień ogłoszenia konkursu ukończyli 65 r. ż.

Wymogi wobec oferenta:

– Oferent realizuje program w placówce służby zdrowia na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

– treść oferty musi odpowiadać treści obowiązujących formularzy ofert,

– formularz ofertowy, oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczęcią firmową                       oraz podpisane i opieczętowane imienną przez właściwe osoby do reprezentowania oferenta.

Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące, były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

 

Oferty powinny zawierać:

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 2. statut jednostki (bądź inny dokument potwierdzający jego formę organizacyjną – np. umowę spółki) – lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 3. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę (lub kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 4. dokument potwierdzający ubezpieczenie realizatora programu zdrowotnego od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności (lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 5. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności;
 6. informację o kwalifikacjach zawodowych i liczbie osób wykonujących określone zadanie;
 7. szczegółową kalkulację kosztów (cena netto i brutto);
 8. koszt świadczenia na jednego pacjenta;
 9. oświadczenie oferenta zawierające informacje, że świadczenia konkursowe nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Warunkiem rozpatrzenia ofert będzie złożenie prawidłowych i kompletnych dokumentów.

Zamawiający informuje, że oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Oferty należy składać do dnia 27 sierpnia 2019 roku na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 do godz.1000 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej – Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie, które obejmują mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wieku powyżej 65 roku życia (na dzień ogłoszenia konkursu).

 

W przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki potwierdzona pieczęcią wpływu.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

Konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia.

Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26.

Część jawna konkursu ofert rozpocznie się: w dniu 27.08.2019 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26.

 

Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi od 02.09.2019 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki rozpatrzy złożone oferty   zgodnie z Regulaminem Konkursu i dokona ich oceny.

 

O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie   w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

 

Wyłoniony w drodze otwartego konkursu podmiot zawiera umowę o realizację zadania na okres od dnia 02.09.2019 r. do 15.12.2019 r.

 

Konkurs na wyszczególnione zadanie może zostać przeprowadzony w innym terminie
w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.

 

Szczegółowe warunki przeprowadzenia postępowania określa Regulamin Konkursu.

 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem stosowane będą zasady określone cytowanymi                       na wstępie przepisami.

 

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, obowiązującymi formularzami ofert  można zapoznać się w Referacie Planowania i Rozwoju (pokój nr 17) Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00 oraz na stronie Internetowej Gminy: www.bip.kamienieczabkowicki.eu.

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 249/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 października 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 31.10.2018 r. do dnia 14.11.2018 r.

 

Projekt uchwały  udostępniony był od 24.10.2018 r. na stronach:

 • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki Ząbkowicka 26

 

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu (treść nieuwzględnionej uwagi w załączeniu). Projekt uchwały w wersji niezmienionej został podjęty w dniu 15.11.2018 r. przez Radę Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.