Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

INFORMACJI O WYNIKACH

Dotyczy: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Konsultacje społeczne

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 września 2010 r., Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok organ stanowiący jednostki samorządu uchwala roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

 

Program ma na celu lepsze wykonanie zadań Gminy poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązaniu problemów lokalnych. Określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotów współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładana wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.

 

Termin konsultacji określa się od dnia 27.10.2017 r. do dnia 10.11.2017 r.

 

Projekt uchwały będzie udostępniony od 18.10.2017 r. na stronach:

  • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – https://bip.kamienieczabkowicki.eu/
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki (ul. Ząbkowicka 26)

 

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem projektu uchwały, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian (w załączeniu ankieta konsultacyjna).

Państwa propozycję i uwagi proszę składać w terminie 27.10-10.11.2017 r. do godziny 15.00 na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Roczny program współpracy na 2018 rok” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kamienieczabkowicki.eu

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w roku 2017

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w roku 2017

 

  • Na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki,

ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 64,75 – przyznano dotację w wysokości 78 000,00 zł,

ofertę złożył Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 34,75 – nie przyznano dotacji

 

  • Na zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Inter” Ożary w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 63,5 – przyznano dotację w wysokości 14 000,00 zł,

 

  • Na zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Spartakus” Byczeń w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 52,25 – przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł,

 

  • Na zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kolarstwo sportowo-turystyczne i turystyka piesza, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS KROSS Byczeń w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 70,75 – przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł,

 

  • Na zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy, ofertę złożył Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy SP 2 w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 65,25 – przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł,

 

  • Na zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS ISKRA w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 63,25 – przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł,

 

  • Na zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie judo, ofertę złożył Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors” w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 53,25 – przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł.

 

O przyznaniu dotacji decydowała większa liczba punktów.

 

Oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu