Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 302/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 września 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 30.09.2016 r., do dnia 09.10.2016 r.

Projekt uchwały  udostępniony był od 22.09.2016 r. na stronach:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki –https://bip.kamienieczabkowicki.eu/
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki        Ząbkowicka 26

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej przedstawiony będzie Radzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 września 2010 r., Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok organ stanowiący jednostki samorządu uchwala roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

 

Program ma na celu lepsze wykonanie zadań Gminy poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązaniu problemów lokalnych. Określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotów współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładana wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.

 

Termin konsultacji określa się od dnia 30.09.2016 r., do dnia 09.10.2016 r.

 

Projekt uchwały będzie udostępniony od 22.09.2016 r. na stronach:

  • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – https://bip.kamienieczabkowicki.eu/
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki (ul. Ząbkowicka 26)

 

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem projektu uchwały, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian (w załączeniu ankieta konsultacyjna).

Państwa propozycję i uwagi proszę składać w terminie 30.09-09.10.2016 r. do godziny 15.00 na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Roczny program współpracy na 2017 rok” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kamienieczabkowicki.eu

 

Ogłoszenie Wyników

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacją zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w roku 2016