Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Wezwanie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą do przetargu pn:

Wniosek Zamawiającego

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 

 

dotyczy: postępowania przetargu nieograniczonego nr 20/RPR-6/PN-R/2020 na zadanie pn:  Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły”.

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły” zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. do dnia 01 lutego 2021 roku.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 03.12.2020 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 grudnia 2020 roku.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy PZP. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą do przetargu pn: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a”

Wniosek Zamawiającego

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 

 

dotyczy: postępowania przetargu nieograniczonego nr 16 RPR-5/PN-R/2020 na zadanie pn:  „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a”

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. do dnia 01 stycznia 2021 roku.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 02.12.2020 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 grudnia 2020 roku.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Sprawę prowadzi:

Benedykt Wołoszczuk – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju – tel.+48- 531-152-644, email: wołoszczuk@kamienieczabkowicki.eu

 

Ogłoszenie z otwarcia ofert przetargu na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 393, 313, 314/4, 314/5 i 335 do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły”.

Kamieniec Ząbkowicki, 23.11.2020

Nr ogłoszenia w BZP nr 606642-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

 

OGŁOSZENIE

z otwarcia w dniu 23.11.2020 r. ofert złożonych w związku z zamówieniem publicznym pn.

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 393, 313, 314/4, 314/5          i 335 do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie  Doły”.

 

Kwota jaką zamawiający przeznaczył w Budżecie Gminy na sfinansowanie zamówienia wynosi 370 000,- zł. Zamawiający oczekuje na decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na przedmiotowe zadania z Budżetu Państwa.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia wpłynęły w wymaganym terminie 2 (dwie) oferty:

 

Oferta nr 1 (wpłynęła 23.11.2020 g. 09:05)

EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,                            55-040 Kobierzyce

Kwota netto 1 445 347,76 zł,

Podatek VAT             332 429,98 zł

Kryterium 1 – Kwota brutto [Cof] 1 777 777,74 zł

Kryterium 2 – Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.

Kryterium 3 – Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia – W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

 

Oferta nr 2 (wpłynęła 23.11.2020 g. 09:35)

BUDBIS Sp. z o.o. Sp.k., Konradowa 1A, 48-303 Nysa

Kwota netto 1 177 356,49 zł,

Podatek VAT             270 791,99 zł

Kryterium 1 – Kwota brutto [Cof] 1 448 148,48 zł

Kryterium 2 – Podstawowa gwarancja 36 miesięcy + dodatkowa gwarancja [Gof] 24 miesiące.

Kryterium 3 – Dostępność kierownika budowy w miejscu realizacji zamówienia – W każdym tygodniu realizacji zamówienia przez co najmniej 4 dni, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wymiana stolarki okiennej – okna O2’.