Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pod nazwą „Remont eksploatacyjny zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 466 obręb Byczeń w rowie N14”

Kamieniec Ząbkowicki, 20.08.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zawiadamia, że w wyniku Zapytania ofertowego nr BGP/ZW-R/134/2020 na zadanie pod nazwą:

 

„Remont eksploatacyjny zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 466 obręb Byczeń w rowie N14”

wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Bartłomiej Ciechanowski

z siedzibą: ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz

na kwotę netto: 37 323,93 zł, brutto: 45 908,43 zł, jako oferta najkorzystniejsza i spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Umowa o wykonywanie robót określonych w niniejszym postępowaniu z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania pn: „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 19.08.2020 r.

 

Znak sprawy: 12-PR-4/PN-U/2020

                              

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) w imieniu Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 556081-N-2020 z dnia 17-07-2020 r.  oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia  nr 540138130-N-2020 z dnia 28-07-2020 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia  nr 540138198-N-2020 z dnia 28-07-2020 r. zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zadanie inwestycyjne pn:

Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019. poz. 1843 z późn. zm.) najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Transport,  Ryszard Matyasik, 57-300 Kłodzko, ul. Malczewskiego D III/7 , która w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny uzyskała największa liczbę punktów, tj. 92  pkt.

Wartość brutto przedmiotu zamówienia  419 172,00 zł. (388 122,20 zł. netto)

Oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

Do Zamawiającego wpłynęła dwie oferty:

Oferta nr 1:    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Transport,

Ryszard Matyasik

57-300 Kłodzko, ul. Malczewskiego D III/7

wartość brutto przedmiotu zamówienia  419 172,00  zł.

termin wykonania usługi  01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.

oferta uzyskała zgodnie z Rozdziałem 16 SIWZ ocenę  92 pkt. ( w tym; w  kryterium cena 60 pkt i w kryterium rok produkcji pojazdu 32 pkt.)

Oferent nie został wykluczony, oferta nie została odrzucona.

Oferta nr 2

„MUNDI” Przewóz Osób Paweł Kocjan Krzelków 47, 57-220 Ziębice.

wartość brutto przedmiotu zamówienia – 553 887,50 zł.

termin wykonania usługi  01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.

oferta uzyskała zgodnie z Rozdziałem 16 SIWZ ocenę  67,41 pkt. ( w tym; w  kryterium cena 45,41 pkt i w kryterium rok produkcji pojazdu 22 pkt.)

Oferent nie został wykluczony, oferta nie została odrzucona.

 

W budżecie Gminy na 2020 rok  zabezpieczono  środki finansowe  w wysokości wystarczającej na realizację zadania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie                    po publikacji niniejszego zawiadomienia na stronach BIP Gminy i dostarczeniu zawiadomienia oferentowi ( zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp) .

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu i baszty nr 3