Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

KOMUNIKAT NR1 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu – ul. Zamkowa 5, 5a, nr ew. gr. 700/1 w Kamieńcu Ząbkowickim” – przetarg nieograniczony

KOMUNIKAT NR1

DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu – ul. Zamkowa 5, 5a, nr ew. gr. 700/1 w Kamieńcu Ząbkowickim” – przetarg nieograniczony

KOMUNIKAT NR2 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: „Nasadzanie roślin – uzupełnienie istniejącego składu gatunkowego roślin o egzemplarze, które zanikły, a które występują w opracowaniu ewidencyjnym lub są widoczne na materiałach ikonograficznych w ramach przedsięwzięcia : „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim”– przetarg nieograniczony

Komunikat nr 2 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

„Nasadzanie roślin – uzupełnienie istniejącego składu gatunkowego roślin o egzemplarze, które zanikły, a które występują w opracowaniu ewidencyjnym lub są widoczne na materiałach ikonograficznych w ramach przedsięwzięcia : „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim”– przetarg nieograniczony

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 164 i 163/1 obręb Pomianów Górny na długości 500 mb

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z  2015, poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem

ofertowym o  cenę dostawy usług / robót budowlanych

  1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  2. Przedmiot zamówienia : Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego,

działki: nr 164 i 163/1  obręb Pomianów Górny na długości 500 mb.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2016 roku
  2. Kryterium oceny ofert: cena 100%
  3. Inne istotne warunki zamówienia: —-
  4. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, miejscowość Pomianów Górny Gmina Kamieniec Ząbkowicki”,

 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 10 (Sekretariat), pocztą na adres: Urząd

Gminy,  57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, pocztą elektroniczna na adres:  podgorna@kamzab.pl lub faksem pod nr 74 8173 361.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

      Ofertę złożyć należy do dnia  23.05.2016 r. godz. 10.00