Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBWIESZCZENIA

,,OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego z dnia 11 czerwca 2019 roku’’

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o zmianie uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z uwzględnieniem zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o przystąpieniu do …

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Zagospodarowanie przestrzenne

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XVI/72/2008 z dnia 5 marca 2008r. oraz uchwałą Nr XXXVI/172/09 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały j.w
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki ,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
(projekt zmiany obejmuje korekty zapisów w w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki przyjętego uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 grudnia 2005r.)
w dniach od 14.10. 2009r. do 12.11. 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul Ząbkowicka 26 , pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad ustaleniami przyjętymi w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki, odbędzie się w dniu 06.11.2009r. w sali nr 13 Urzędu, o godz .11.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11. 2009r.
Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Marcin Czerniec

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa…

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z
uchwałą Nr XVI/72/2008 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 5 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz uchwałą Nr XIX/92/2008 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 26 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały j.w.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki ,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 24.08. 2009r. do 21.09. 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul Ząbkowicka 26 , pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt zmiany obejmuje obszary:
§ działek o numerach od 531/17 do 531/25 w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I
§ działek nr nr 286/2, 286/3, 286/6, 286/7 i część działki nr 286/12 w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II,
§ działki o numerze 217 w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II,
§ działki Nr 772 w obrębie Doboszowice,
§ części działki nr 49/1 w obrębie Chałupki.
Dyskusja publiczna nad ustaleniami przyjętymi w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki, odbędzie się w dniu 21.09. 2009r. w sali nr 13 Urzędu, o godz. 11.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10. 2009r.
Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Marcin Czerniec

BGP.6722.IX.48.2012

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jedn. tekst Dz. U. z 2012r poz.647/ oraz uchwały nr IX/48/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanego powiększenia obszaru i terenu górniczego złoża gnejsu „Doboszowice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 07.08.2012r do 06.09.2012r w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w godz. od 8.00 do 15.00 pok. nr 1. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 06.09.2012r o godz. 1000 w sali nr 13. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2012r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/wym. projektu miejscowego planu. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@kamzab.pl do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2012 r.

Wójt Gminy
Kamieniec Ząbkowicki

————————————————————————————————————-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

ZLECENIODAWCA: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 2013
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Na podstawie art. 17 pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t.Dz.U.2012.647 ze zm./ oraz uchwały nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 25 kwietnia 2013r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kamieniec Ząbkowicki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany planu obejmuje teren położony w rejonie ul. Kolejowej i Kłodzkiej we wsi Kamieniec Ząbkowicki.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 08.04.2014r do 09.05.2014r w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w godz. od 8.00 do 15.00 pok. nr 1. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 28.04. 2014r o godz. 10.00 w sali nr 13 urzędu. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2014r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.2008.199.1227 ze zm./ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/wym. projektu zmiany miejscowego planu. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@kamzab.pl do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2014r.

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 02 kwietnia 2014 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 854/2
w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 854/2 w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Dokument został uchwalony uchwałą nr XXXIX/238/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2014 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 1.

Jednocześnie informuję, że dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 21 lipca 2014 roku