Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Protokół z otwarcia ofert wraz z testem kompetencji na zadanie pn. Usługa zarządzania projektem “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Protokół z otwarcia ofert wraz z testem kompetencji na zadanie pn.

Usługa zarządzania projektem “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Informacja z unieważnienia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego  z dnia 11.12.2020 r.

Kamieniec Ząbkowicki 29.12.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Informacja z unieważnienia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego  z dnia 11.12.2020 r.

 

 

Pod nazwą:

 

Opracowanie koncepcji oraz kosztorysu, zagospodarowania skarp wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamieniec II-Kamienieckie Doły, poprzez wykonanie nasadzeń roślin i krzewów w ramach realizacji zadania  pod nazwą: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II-Kamienieckie Doły”.

 

W związku z ogłoszeniem z dnia 11.12.2020 r. w sprawie zapytania ofertowego, unieważniam postępowanie, z powodu braku zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na w/w zadanie.

Komunikat nr 2 Dotyczęcego „Opracowania koncepcji oraz kosztorysu, zagospodarowania skarp wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamieniec II-Kamienieckie Doły, poprzez wykonanie nasadzeń roślin i krzewów…

Znak sprawy: NR  7-PR.3-SH.2020                                             Kamieniec Ząbkowicki 18.12.2020 r.

 

Komunikat nr 2

Odpowiedź na pytania 1,2,3.

 

Zamawiający : Gmina Kamieniec Ząbkowicki

 

Dotyczy: „Opracowanie koncepcji oraz kosztorysu, zagospodarowania skarp wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamieniec II-Kamienieckie Doły, poprzez wykonanie nasadzeń roślin i krzewów w ramach realizacji zadania  pod nazwą: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II-Kamienieckie Doły” Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej PZP, do 14.12.2020 r. wpłynęło Zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania „Opracowanie koncepcji oraz kosztorysu, zagospodarowania skarp wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamieniec II-Kamienieckie Doły, poprzez wykonanie nasadzeń roślin i krzewów w ramach realizacji zadania  pod nazwą: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II-Kamienieckie Doły”.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Termin składania ofert i wykonania koncepcji jest identyczny, czy Państwo wiec chcecie aby wraz z ofertą złożyć gotowe koncepcje?

Po pierwsze nie wynika to ani z ogłoszenia ani z formularza oferty. Po drugie jesli tak jest to należy wykonać gotową koncepcję i kosztorys nasadzeń, a Państwo zapłacicie tylko za tą wybraną (najtańszą)???

Odpowiedź na pyt. 1:

Termin składania ofert to 22.12.2020 r. godz. 15:30. Wraz z ofertą musi być złożona koncepcja zagospodarowania skarp.

Pytanie 2 :

zgodnie ze wzorem oferty, należy podac tylko  cenę wykonania zamówienia, czyli rozumiem ceny „wykonania koncepcji i kosztorysu  nasadzeń”.  Kto będzie więc ustalał i na jakiej podstawie koszty utrzymania, które są jednym z kryteriów oceny ofert?

Odpowiedź na pyt. 2 :

W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia jest podany sposób oceny kosztów rocznego utrzymania.

4.2 Roczny koszt utrzymania  20%. Kryterium kosztów utrzymania, będzie ustalone wg wzoru :

Koszt utrzymania=(najniższy koszt spośród ofert : koszt oferty badanej ) x 20.

 

Pytanie 3 :

rozumiem, że koncepcja i kosztorys będące przedmiotem zamówienia, będą stanowiły podstawę do postępowania przetargowego na wykonanie nasadzeń, mają wiec spełniać jakieś warunki, mają mieć jakąś określoną formę? To ma być koncepcja, czy projekt ?

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 :

Warunki i forma jest określona w : punkcie  “Inne istotne warunki zamówienia : dobór rodzaju nasadzeń roślinności i krzewów związany z ograniczeniem rozrostu chwastów oraz wzmocnienie na zboczach skarp”.

Ogłoszenie dotyczy naboru ofert ( a nie przetargu) koncepcji, jak napisano w pkt. 1 przedmiocie zamówieniu, naboru ofert. Można wykorzystać złączone mapki lub inną własną dokumentację.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA prowadzonego w trybie zapytania o cenę wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Remont muru oporowego w Doboszowicach Gmina Kamieniec Ząbkowicki na granicy działki nr 635 z działkami 233/5, 233/27, 233/26, 233/25 i 233/24 obręb 0003 Doboszowice”.

 

Kamieniec Ząbkowicki, 14.12.2020

Znak: BGP-244/2020

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie zapytania o cenę wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Remont muru oporowego w Doboszowicach Gmina Kamieniec Ząbkowicki na granicy działki nr 635 z działkami 233/5, 233/27, 233/26, 233/25 i 233/24 obręb 0003 Doboszowice”.

 

Zamawiający wykonując obowiązek określony w art. 92 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia                29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) informuje                       o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia wpłynęły w wymaganym terminie 2 (dwie) oferty: oferta nr 1 firmy Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lilia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski, na kwotę brutto: 48 986,94 zł oraz oferta nr 2 firmy Zakład Usługowo -Handlowo-Produkcyjny „ZUBIT” Ireneusz Zieliński, na kwotę brutto: 59 570,67 zł.

Wykonawca oferty nr 1, który został wybrany do wykonania zamówienia, odstąpił od podpisania umowy z przyczyn osobistych. Natomiast oferta nr 2 przekracza kwotę 50 000,- zł, którą zamawiający przeznaczył w Budżecie Gminy na sfinansowanie zamówienia.

 

W związku z powyższym zamawiający zdecydował o unieważnieniu postępowania.

Zmiana wzoru umowy w postepowaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …

 

Zmiana wzoru umowy w postepowaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu w postepowaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu w postepowaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

 

Ogłoszenie nr 540163697-N-2020 z dnia 31-08-2020 r.
Kamieniec Ząbkowicki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554153-N-2020
Data: 24/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail
gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.
Adres strony internetowej (url): https://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/zamowienia-publiczne/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-01, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-03, godzina: 11:00,