Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 26 maja 2021 roku

…………………………………………………

pieczątka zamawiającego

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2021 roku (Dz. U. 2019. 1843 t.j.) zwracamy się z zapytaniem o cenę wykonania robót projektowych:

 

  1. Zamawiający: Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim
  2.                     Ząbkowicka 26, 57 -230 Kamieniec Ząbkowicki I.
  3. Przedmiot zamówienia:

           Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki

  1. Termin realizacji zadania:

           Do dnia 1 października 2021 roku

  1. Kryterium oceny ofert:

           Cena

  1. Zakres robót:

– wykonanie map do celów projektowych;

– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami,

– decyzja pozwolenia na budowę,

– w podziemiu przystosowanie pomieszczeń do działalności gastronomicznej z niezależnym wejściem na zewnątrz. Wykonanie posadzek niezbędnej armatury,

– rewitalizacja całej elewacji budynku oraz wieży,

– rewitalizacja witraży wraz z odtworzeniem ich historycznego wyglądu co do szkła kolorowego,

– polichromia wewnętrznej przestrzeni hali głównej wraz z sufitem odtworzenie historycznego wyglądu,

– przystosowanie pomieszczeń dawnego chóru oraz dwóch pięter wieży na pomieszczenia do okolicznościowego przyjęcia delegacji oraz pomieszczeń urzędu stanu cywilnego w zakresie udzielania ślubów oraz plenarnych obrad sesji rady miejskiej,

– dostosowanie głównej sali do wymogów spotkań obrad plenarnych organów władzy wykonanie nowej posadzki marmurowej w części nieistniejącej.

– zamontowanie pancernej szyby łączącej podziemia z partnerem obiektu stanowiącej również oświetlania naturalne podziemi,

– wykonanie stolarki drzwiowej  miejscach jej historycznego umiejscowienia oraz renowacja dwóch istniejących skrzydeł drzwiowych.  Wykonanie instalacji grzewczej,

– zewnętrzne odwodnienie budynku,

– projekt oświetlenia iluminacji wieży,

– wykonanie pokrycia dachowego i orynnowanie pokrycia dachowego na wzór historyczny ze zwieńczeniem na całości szczytów dachów (motyw gotycki),

– instalacja p. poż. w obiekcie,

  1. Sposób przygotowania oferty i miejsce złożenia oferty:

    Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

    Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę można złożyć:

– osobiście u zamawiającego,

– przesyłką pocztową lub kurierską,

na adres:

Urząd Miasta Kamieniec Ząbkowicki

  1. Ząbkowicka 26

57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki
7. Termin złożenia oferty:

7 czerwca 2021 roku do godz. 1000

 

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Zamówienia Publiczne

Wdrożenie platformy przetargowej
(e-zamówienia)

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Gmina Kamieniec Ząbkowicki wdraża elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia powyżej 130 000,00 zł czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny znajduje się pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki

 

Portal e-usług
Infolinia techniczna: +48 22 123 77 97
Godziny pracy infolinii: Pon – Pt 7:00-19:00
Formularz Zgłoszeniowy
https://portal.smartpzp.pl/kamienieczabkowicki/zgloszenie

Materiały

Platforma przetargowa SmartPZP

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

 

 

Niniejszym informuję o zmianie terminu składania ofert w ramach zapytania o cenę dotyczącego Remontu dachu budynku Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 21, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15.03.2021 r. do godz. 1430 na 15.04.2021 r. do godz. 1430.

Protokół z otwarcia ofert wraz z testem kompetencji na zadanie pn. Usługa zarządzania projektem “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Protokół z otwarcia ofert wraz z testem kompetencji na zadanie pn.

Usługa zarządzania projektem “Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Informacja z unieważnienia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego  z dnia 11.12.2020 r.

Kamieniec Ząbkowicki 29.12.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Informacja z unieważnienia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego  z dnia 11.12.2020 r.

 

 

Pod nazwą:

 

Opracowanie koncepcji oraz kosztorysu, zagospodarowania skarp wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamieniec II-Kamienieckie Doły, poprzez wykonanie nasadzeń roślin i krzewów w ramach realizacji zadania  pod nazwą: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II-Kamienieckie Doły”.

 

W związku z ogłoszeniem z dnia 11.12.2020 r. w sprawie zapytania ofertowego, unieważniam postępowanie, z powodu braku zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na w/w zadanie.

Komunikat nr 2 Dotyczęcego „Opracowania koncepcji oraz kosztorysu, zagospodarowania skarp wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamieniec II-Kamienieckie Doły, poprzez wykonanie nasadzeń roślin i krzewów…

Znak sprawy: NR  7-PR.3-SH.2020                                             Kamieniec Ząbkowicki 18.12.2020 r.

 

Komunikat nr 2

Odpowiedź na pytania 1,2,3.

 

Zamawiający : Gmina Kamieniec Ząbkowicki

 

Dotyczy: „Opracowanie koncepcji oraz kosztorysu, zagospodarowania skarp wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamieniec II-Kamienieckie Doły, poprzez wykonanie nasadzeń roślin i krzewów w ramach realizacji zadania  pod nazwą: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II-Kamienieckie Doły” Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej PZP, do 14.12.2020 r. wpłynęło Zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania „Opracowanie koncepcji oraz kosztorysu, zagospodarowania skarp wokół kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamieniec II-Kamienieckie Doły, poprzez wykonanie nasadzeń roślin i krzewów w ramach realizacji zadania  pod nazwą: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II-Kamienieckie Doły”.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Termin składania ofert i wykonania koncepcji jest identyczny, czy Państwo wiec chcecie aby wraz z ofertą złożyć gotowe koncepcje?

Po pierwsze nie wynika to ani z ogłoszenia ani z formularza oferty. Po drugie jesli tak jest to należy wykonać gotową koncepcję i kosztorys nasadzeń, a Państwo zapłacicie tylko za tą wybraną (najtańszą)???

Odpowiedź na pyt. 1:

Termin składania ofert to 22.12.2020 r. godz. 15:30. Wraz z ofertą musi być złożona koncepcja zagospodarowania skarp.

Pytanie 2 :

zgodnie ze wzorem oferty, należy podac tylko  cenę wykonania zamówienia, czyli rozumiem ceny „wykonania koncepcji i kosztorysu  nasadzeń”.  Kto będzie więc ustalał i na jakiej podstawie koszty utrzymania, które są jednym z kryteriów oceny ofert?

Odpowiedź na pyt. 2 :

W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia jest podany sposób oceny kosztów rocznego utrzymania.

4.2 Roczny koszt utrzymania  20%. Kryterium kosztów utrzymania, będzie ustalone wg wzoru :

Koszt utrzymania=(najniższy koszt spośród ofert : koszt oferty badanej ) x 20.

 

Pytanie 3 :

rozumiem, że koncepcja i kosztorys będące przedmiotem zamówienia, będą stanowiły podstawę do postępowania przetargowego na wykonanie nasadzeń, mają wiec spełniać jakieś warunki, mają mieć jakąś określoną formę? To ma być koncepcja, czy projekt ?

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 :

Warunki i forma jest określona w : punkcie  “Inne istotne warunki zamówienia : dobór rodzaju nasadzeń roślinności i krzewów związany z ograniczeniem rozrostu chwastów oraz wzmocnienie na zboczach skarp”.

Ogłoszenie dotyczy naboru ofert ( a nie przetargu) koncepcji, jak napisano w pkt. 1 przedmiocie zamówieniu, naboru ofert. Można wykorzystać złączone mapki lub inną własną dokumentację.