Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Zmiana wzoru umowy w postepowaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …

 

Zmiana wzoru umowy w postepowaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu w postepowaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu w postepowaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

 

Ogłoszenie nr 540163697-N-2020 z dnia 31-08-2020 r.
Kamieniec Ząbkowicki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554153-N-2020
Data: 24/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail
gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.
Adres strony internetowej (url): https://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/zamowienia-publiczne/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-01, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-03, godzina: 11:00,

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pod nazwą „Remont eksploatacyjny zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 466 obręb Byczeń w rowie N14”

Kamieniec Ząbkowicki, 20.08.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zawiadamia, że w wyniku Zapytania ofertowego nr BGP/ZW-R/134/2020 na zadanie pod nazwą:

 

„Remont eksploatacyjny zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 466 obręb Byczeń w rowie N14”

wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Bartłomiej Ciechanowski

z siedzibą: ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz

na kwotę netto: 37 323,93 zł, brutto: 45 908,43 zł, jako oferta najkorzystniejsza i spełniająca wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Umowa o wykonywanie robót określonych w niniejszym postępowaniu z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Remont eksploatacyjny zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 466 obręb Byczeń w rowie N14

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

stosowne porozumienie.
Nazwa postępowania: Usługi zarządzania projektem pn. ” Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (czeska nazwa projektuTuristická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí.)

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Usługi zarządzania projektem pn. ” Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (czeska nazwa projektuTuristická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí.)