Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie Ofertowe Nr BGP/ZW-R/16/2016
Uporządkowanie i umycie tarasów ogrodowych pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim

Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr BGP/ZW-R/02-B/2016 z dnia 08.02.2016

Przygotowanie pomieszczeń parteru pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim pod organizację w nich stałych wystaw pn: ,,Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji” i ,,Wartości przyrodnicze i architektoniczne Parku Kulturowego w Kamieńcu Ząbkowickim”

Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr BGP/ZW-R/02-A/2016 z dnia 08.02.2016

Przygotowanie pomieszczeń parteru pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim pod organizację w nich stałych wystaw pn: ,,Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji” i ,,Wartości przyrodnicze i architektoniczne Parku Kulturowego w Kamieńcu Ząbkowickim”

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki, 14.12.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

  1. Zamawiający:

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

  1. Ząbkowicka 26, 57-23 Kamieniec Ząbkowicki

NIP 887-13-49-543

TEL. 74 8 173-051

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki , przy czym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Specyfikacja zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki . Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług w zakresie :

  1. a)      pielęgnacji podopiecznych zleconych przez lekarza,
  2. b)      zaspokajania podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
  3. c)      podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej nad podopiecznymi,
  4. d)      pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,
  5. e)      przygotowywania posiłków dla podopiecznego oraz utrzymywanie w czystości jego

mieszkania,

  1. f)       dokonywanie zakupów, załatwienie spraw osobistych podopiecznych,
  2. g)      zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem,
  3. h)      inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego.

2)      Szacunkowa przewidywana liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie 420 godzin miesięcznie.

3)      Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług opiekuńczych uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.

4)      Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi w dni robocze, a w niektórych sytuacjach, w zależności od stanu zdrowia, wieku i warunków bytowych podopiecznego, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  1. Termin realizacji:

Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  1. Kryteriami oceny ofert będą przede wszystkim: cena za 1 godzinę i jakość wykonywanych usług potwierdzona odpowiednimi referencjami.
  2. Inne istotne warunki zamówienia:

1)      Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania.

3)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

4)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

5)      Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc faktura.

  1. Sposób przygotowania oferty
    Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
    Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

    7. Miejsce i termin złożenia oferty.
    Ofertę złożyć należy do dnia 28.12.2015 r. do godziny 16.00

Ofertę złożyć można:

  1. a)      osobiście w siedzibie zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamienic Ząbkowicki
  2. b)      pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki (liczy się data wpływu),

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy dopisać “Zapytanie ofertowe na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki ”.