Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

WYJAŚNIENIA NR 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PN. ” SZLAK MARIANNY ORAŃSKIEJ ŚCIEŻKĄ ROZWOJU GMIN POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA” (CZESKA NAZWA PROJEKTUTURISTICKÁ STEZKA MARIANNY ORANŽSKÉ STEZKOU ROZVOJE OBCÍ NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ.)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe „Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej wraz z terenem rekreacyjnym”

Zapytanie ofertowe „Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej wraz z terenem rekreacyjnym”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych.

 

  1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  2. Przedmiot zamówienia:  „Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej wraz z terenem rekreacyjnym” (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wyposażenie przedmiotowego zadania powinno być wykonane w bardziej stonowanej kolorystyce, z ograniczeniem maksymalnie do dwóch kolorów).
  3. Prace polegające na zagospodarowaniu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej wraz z terenem rekreacyjnym.
  4. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączony przedmiar.
  5. W ofercie należy przedłożyć wypełniony kosztorys ofertowy.
  6. Planowany termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2019 r.
  7. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej wraz z terenem rekreacyjnym”.
  8. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny 10.00.
  9. Osoba do kontaktu Agnieszka Rogaczewska tel. 729-057-854, e-mail: rogaczewska@kamienieczabkowicki.eu

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń”

Kamieniec Ząbkowicki, 27.05.2019

Znak sprawy: 3/1-BGP/PN/U/2019

Nr ogłoszenia: 541093-N-2019

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) Gmina Kamieniec Ząbkowicki informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.:

„Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń”

 

do realizacji zamówienia wybrana została jedyna złożona oferta firmy:

Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek, ul. Kasztelańska 20, 30-116 Kraków

– oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową 190 650,- zł brutto;

– okres gwarancyjny: 60 miesięcy;

– czas realizacji: do 30.09.2019 włącznie.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wskazana wyżej oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wybrana została na podstawie wskazanych w SIWZ rozdz. VIII pkt 4 kryteriów oceny ofert uzyskując następującą punktację:

– kryterium cena: 60 pkt;

– kryterium termin realizacji: 0 pkt;

– kryterium gwarancja: 20 pkt.

Łącznie: 80 pkt.

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.