Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 stycznia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 24 stycznia 2020 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za IV kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – ustalam co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za IV kwartał 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – przez okres dwóch miesięcy od dnia podjęcia,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 33- załącznik nr 1 Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2019

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 stycznia 2020 r.

 Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr  34/2020

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 24 stycznia  2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy stanowiących własność Gminy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018. poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu § 20 ust. 2. Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 148,poz.2588 z późn. Zm.)  zarządzam, co następuje

          §1

Przeznaczam do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,  ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1 .

              §3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 34/2020

Wójta Gminy Kamieniec Ząbk.

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonych

do dzierżawy

 

W Y K A Z

Nieruchomości położonej w obrębie Pomianów Górny przeznaczonej do dzierżawy.

 

 1. Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej – Pomianów Górny, Nr KW – 61477
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – poz. rej. G.63, AM – 1, działka nr 37 o pow. 0,4400 ha, nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Pomianów Górny, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki.
 3. Powierzchnia nieruchomości –  część działki nr 37 o pow. 183,55  m2                 
 1. Przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „KD’’ o funkcji podstawowej tereny dróg publicznych.  .
 1. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana .

      

 • Forma oddania nieruchomości w dzierżawę – w drodze bez przetargowej

 

 1. Forma udostępnienia nieruchomości –  dzierżawa na okres 3 lat, część nieruchomości o powierzchni 183,55 m².

 

 1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia – czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł za 1  m miesięcznie plus podatek VAT w obowiązującej wysokości.

     Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen

towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 24 stycznia 2020 roku do dnia 14 luty  2020 roku.

ZAPROSZENIE

                                                                                               Kamieniec Ząbkowicki, 13.01.2020

 

 

 1. 0002.15.2018

ZAPROSZENIE

 ZAPRASZAM NA XV SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VIII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 STYCZNIA 2020 r. / piątek/ O GODZ. 10.00 W GMINNYM CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM UL. ZŁOTOSTOCKA 27

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku.
 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2019.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji stałych przy Radzie Gminy za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie- sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                       Bernadeta Chodasewicz

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI

Kamieniec Ząbkowicki dnia  09.01.2020 r.

OR.0012.13.2018

TABLICA OGŁOSZEŃ

Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Porządek posiedzenia:

 1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r. i sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r.
 2. Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na działalność programu zdrowotnego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019-2023”.
 3. Wykaz niezagospodarowanego mienia komunalnego będącego w administracji Urzędu Gminy i w administracji ZUK i plany związane z tym mieniem na najbliższe lata.- kontynuacja tematu 4. Sprawy różne.

 

                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                  Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy,

                                                                                                Rolnictwa, Ochrony Środowiska

                                                                                                  i Ochrony Przeciwpożarowej

                                                                                            /-/ Sylwia Demidowicz

 

Kamieniec Ząbkowicki dnia 09.01.2020 r.

 1. 0012.13.2018

 

                                                                    TABLICA OGŁOSZEŃ

Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. /poniedziałek/ godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w KamieńcuZąbkowickim.

Tematyka posiedzenia: 

 

 1. Działalność i funkcjonowanie służby zdrowia

– Realizacja UCHWAŁY NR XIV/79/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy oraz Uchwały Nr XLII/253/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia  programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie.

 1. Ocena działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                 Komisji OKZSTSSiBP

                                                                                                  /-/  Tadeusz Cenarski