Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

 Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr  34/2020

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 24 stycznia  2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy stanowiących własność Gminy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018. poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu § 20 ust. 2. Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 148,poz.2588 z późn. Zm.)  zarządzam, co następuje

          §1

Przeznaczam do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,  ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1 .

              §3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 34/2020

Wójta Gminy Kamieniec Ząbk.

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonych

do dzierżawy

 

W Y K A Z

Nieruchomości położonej w obrębie Pomianów Górny przeznaczonej do dzierżawy.

 

  1. Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej – Pomianów Górny, Nr KW – 61477
  2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – poz. rej. G.63, AM – 1, działka nr 37 o pow. 0,4400 ha, nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Pomianów Górny, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki.
  3. Powierzchnia nieruchomości –  część działki nr 37 o pow. 183,55  m2                 
  1. Przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „KD’’ o funkcji podstawowej tereny dróg publicznych.  .
  1. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana .

      

  • Forma oddania nieruchomości w dzierżawę – w drodze bez przetargowej

 

  1. Forma udostępnienia nieruchomości –  dzierżawa na okres 3 lat, część nieruchomości o powierzchni 183,55 m².

 

  1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia – czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł za 1  m miesięcznie plus podatek VAT w obowiązującej wysokości.

     Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen

towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 24 stycznia 2020 roku do dnia 14 luty  2020 roku.