Jacek Rozumek

Skarbnik Gminy

tel. 729-057-844
e-mail: skarbnik@kamzab.pl